Legal

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKXWORK B.V. te EMMEN

WORKXWORK: Organisatie met activiteiten op het gebeid van advies, recruiting en consultancy: nader te noemen WXW, verricht haar werkzaamheden op het gebied van advies & consultancy en rekrutering van divers personeel (werving & selectie) voor de (internationale) transport- en logistiek + aanverwante technische sectoren.
Gevestigd: Postbus 2052 , 7801 CB Emmen.

Artikel 1:

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: WXW: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van WXW.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze voorwaarden a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WXW en een opdrachtgever waarop WXW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WXW, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3

Offertes a. De door WXW gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. WXW is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. b. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4

Uitvoering van de overeenkomst a. WXW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft WXW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WXW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WXW worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WXW zijn verstrekt, heeft WXW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. d. WXW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WXW is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. e. De opdrachtgever blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de controle op de juistheid van de door WXW aangeleverde stukken c.q. informatie door deze controle zelf uit te voeren dan wel deze te laten uitvoeren. f. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WXW de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5

Contractduur; uitvoeringstermijn a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. b. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever WXW derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6

Wijziging van de overeenkomst a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. b. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WXW zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. c. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties hebben, zal WXW de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. d. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal WXW daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. e. In afwijking van lid c. zal WXW geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7

Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8

Intellectuele eigendom a. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt WXW zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. b. Alle door WXW verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WXW worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. c. WXW behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9

Opzegging In geval van een overeenkomst van onbepaalde tijd kunnen beide partijen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 6 weken in acht te nemen.

Artikel 10

Ontbinding van de overeenkomst De vorderingen van WXW op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen;

  1. na het sluiten van de overeenkomst aan WXW ter kennis gekomen omstandigheden geven WXW goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. indien WXW de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is WXW bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van WXW schadevergoeding te vorderen en betaling te eisen van openstaande nota’s.

Artikel 11

Gebreken; klachttermijnen a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WXW b. Indien een klacht gegrond is, zal WXW de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Honorarium a. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden b, e en f van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden c t/m f van dit artikel. b. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. c. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WXW, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. d. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. e. Bij alle opdrachten zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. f. Indien WXW met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is WXW niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. WXW mag prijsstijgingen doorberekenen, indien WXW kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13

Betaling a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door WXW aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. b. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 7% per jaar. c. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van WXW en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens WXW onmiddellijk opeisbaar zijn. d. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14

Incassokosten a. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd; • over de eerste € 3.000,00 15% • over het meerdere tot € 6.000,00 10% • over het meerdere tot € 15.000,00 8% • over het meerdere tot € 60.000,00 5% • over het meerdere 3% b. Indien WXW aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15

Aansprakelijkheid a. Indien WXW aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van WXW, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WXW beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. c. In afwijking van hetgeen hierboven in lid b. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. d. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WXW of haar ondergeschikten. e. WXW is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16

Overmacht a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WXW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WXW niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WXW worden daaronder begrepen. b. WXW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WXW haar verbintenis had moeten nakomen. c. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van WXW opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door WXW niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. d. Indien WXW bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17

Geschillenbeslechting a. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het Reglement van het Nederlands Mediation instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. b. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in artikel 17.a. op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de rechter in de woonplaats van WXW Niettemin heeft WXW het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18

Garantievoorwaarden Indien onverhoopt binnen de gestelde garantietermijn blijkt dat WXW een kandidaat geleverd heeft welke niet goed functioneert, en dat is onweerlegbaar te wijten aan WXW, heeft opdrachtgever recht op een kosteloze vervanging. Echter, alleen dan wanneer er vanaf het begin een wederzijds contact is geweest omtrent het functioneren van de kandidaat, zodat WXW de mogelijkheid heeft gehad om haar maatregelen in deze te treffen richting kandidaat. Nimmer zal er een aanspraak gemaakt kunnen worden op een geldelijke vergoeding.

Artikel 19

Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen WXW en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Rechtbank te Assen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.